අමාත්‍ය රිෂාඞ්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පළවන වාර්තා අසත්‍යයයි. සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරු දෙදෙනා අමාත්‍යාංශයේ සිට මහජනතාවට සේවය සලසමින් සිටිනවා.

අමාත්‍ය වැඩිදුර කියවන්න…

Page 1 of 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40