අමාත්‍ය රිෂාඞ්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පළවන වාර්තා අසත්‍යයයි. සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරු දෙදෙනා අමාත්‍යාංශයේ සිට මහජනතාවට සේවය සලසමින් සිටිනවා.

අමාත්‍ය වැඩිදුර කියවන්න…