ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රිකකයේ පාසල් දරුවන්ට අවශ්‍ය පාසල් බෑග් ඇතුළු උපකරණ බෙදා දීම

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රිකකයේ පාසල් දරුවන්ට අවශ්‍ය පාසල් බෑග් ඇතුළු උපකරණ බෙදා දීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගු කාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන, නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය…

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් කමිටුව ඇමති රිෂාඩ්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වෙති.

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් කමිටුවේ සාකච්ඡාවක් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගු කාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන, නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය සහ සමස්ත ලංකා…

එල්. සුලෙයිමාන් විසින් රචිත ත්‍රිකුණාමලය ඉඩම් ගැටළු කෘතිය එළි දැක්වීම

එල්. සුලෙයිමාන් විසින් රචිත ත්‍රිකුණාමලය ඉඩම් ගැටළු කෘතිය එළි දැක්වීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගු කාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන, නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය සහ…

මුතූර් ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන් අවශ්‍ය පාසල් බෑග් ඇතුළු උපකරණ බෙදා දීම

Add New මුතූර් ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන් අවශ්‍ය පාසල් බෑග් ඇතුළු උපකරණ බෙදා දීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගු කාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන, නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය…

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ මුතූර් තරුණ සංගමය, සහ පක්ෂ සමාජිකයන්ගේ රැස්වීම

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ මුතූර් තරුණ සංගමය, සහ පක්ෂ සමාජිකයන්ගේ රැස්වීමක් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය…

මූතූර් බාහරියා ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත මුස්ලිම් දෙවස්ථානය සඳහා මුල්ගල් තැබීම

මූතූර් බාහරියා ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත මුස්ලිම් දෙවස්ථානය සඳහා මුල්ගල් තැබීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු…

මුතූර් සහ ෂබීර් නගර සම්බන්ධ කෙරෙණ පාලම සඳහා මුල් ගල් තැබීම

මුතූර් සහ ෂබීර් නගර සම්බන්ධ කෙරෙණ පාලම සඳහා මුල් ගල් තැබීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය…

ඔට්ටමාවඩ්ඩි නගරයේ ඉදි කළ හෝරා ස්ථම්භය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

ඔට්ටමාවඩ්ඩි නගරයේ ඉදි කළ හෝරා ස්ථම්භය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු…

මඩකලපුව, මන්චෝලයි අල් හිරා විද්‍යාලයේ දෙමහල් පංති කාමර ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල් ගල් තැබීම

මඩකලපුව, මන්චෝලයි අල් හිරා විද්‍යාලයේ දෙමහල් පංති කාමර ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා මුල් ගල් තැබීම, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ නිපුණතා සංවර්ධන…

පේෂකර්ම මෝස්තර – නූල් වර්ණ ගැන්වීමේ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

සාරි මෝස්තර, පේෂකර්ම මෝස්තර, නූල් වර්ණ ගැන්වීමේ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු…