තිස් වසරක් පැවැති යුද්ධයෙන් විනාශ වූ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට කැප වෙනවා – කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්

තිස් වැඩිදුර කියවන්න…