සතියක් – දෙකක් ගත වූ ගම්මිරිස් අපනයන නිෂ්කාශන කටයුතු පැය 48 ක් තුළ ඉටු කරන ලෙස නියම කරනවා. ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ අපේම ශ්‍රී ලංකා ගම්මිරිස් පමණක් අපනයනය කිරීමට පියවර ගන්නවා – අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්

ගම්මිරිස් වැඩිදුර කියවන්න…