ප්‍රතීතනය නිසා මෙරට අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ හොඳ තරඟකාරීත්වයක් ඇතිවී තිබෙනවා……. ආසියා පැසිෆික් ප්‍රතීතන සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාවේදී ඇමති බදියුදීන් පවසයි.

මෙරට වැඩිදුර කියවන්න…