වාහන එකලස් කිරීමේ මහා පරිමාණ ආයෝජනයකට ඉන්දියාවේ ටාටා සමාගම කැමැත්ත පළකරයි…. කර්මාන්ත ඇමති රිෂාඩ් බදියුදීන් සමඟ පැවති මූලික සාකච්ඡා සාර්ථකව අවසන් වේ.

ශ්‍රී වැඩිදුර කියවන්න…

දෙරට අතර වෙළඳාම ඩොලර් බිලියනයක් දක්වා නැංවීමට අදාල ප්‍රතිපත්ති තීරණ කඩිනම් කළ යුතුයි…. නව පකිස්ථානු මහකොමසාරිස් වරයා, අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් හමුවේ අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී වැඩිදුර කියවන්න…