ජනතා සහභාගීත්වය මත ක්‍රියාත්මක දිවයිනේ එකම ව්‍යාපෘතිය දිවිනැගුමයි… දිවිනැගුම 6 වන අදියර දියත් කරමින්, කර්මාන්ත අමාත්‍ය, රිෂාඩ් බදියුදීන් පවසයි.

දිවිනැගුම වැඩිදුර කියවන්න…