ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ඇති උපාය මාර්ග අගය කරන බැව්’ වියට්නාම් වෙළඳ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය, වූ හූයි හොආන්ග්, අමාත්‍ය බදියුදීන්ට පවසයි.

යුද්ධය වැඩිදුර කියවන්න…