පුහුණු ශ්‍රමය, නවීණ රෝහල් සංචාරක වර්ධනය හේතුවෙන්… ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක සෞඛ්‍ය කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට අවකාශ පවතිනවා. – අමාත්‍ය, රිෂාඩ් බදියුදීන්

වෘත්තීය වැඩිදුර කියවන්න…