ජාතික ආධුනිකත්ව කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියේ ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා සාර්ථකව අවසන් කළ සිසු සිසුවියන්ට සහතික ප්‍රධානය කෙරේ

ජාතික වැඩිදුර කියවන්න…