කුච්චවේලි හෝටල් පාසල සිසු අයිතියට

කුච්චවේලි හෝටල් පාසල සිසු අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ්…

ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත්ට සහය පළ කරමින් පුත්තලමින් ගැලූ මහ ජන ගඟ

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගරු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුත්තලම නගරයේ පැවැති මහා ජන රැළියට කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාද සහභාගී විය.

ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ට සහය පළ කිරීමට රිෂාඩ් කාත්තංකුඩියේ සංවිධානය කළ මහා ජන රැළිය

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක සහ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාත්තන්කුඩි නගරයේ පැවති මහජන හමුව.

ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ට සහය පළ කරන සමන්තුරේ මහ ජන ගඟ

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක සහ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමන්තුරේ ප්‍රදේශයේ පැවති මහා ජන රැළිය

සජිත්ට සහ දෙන්න ඇමති රිෂාඩ් සංවිධානය කළ නින්තවූර් ජන රැළිය

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගරු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම සඳහා, සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ අම්පාර දිස්ත්‍රික් ශාකා සමිති නියෝජිතයන් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ රැස්වීමක් ගරු අමාත්‍ය රිෂාඩ්…

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත්ට සහය දීමට තීරණය කරති.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සහය පළ කිරීමට සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් සමුළුවේදී තීරණය කෙරිණ. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ…

මන්නාරම, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්වල ආධාරකරුවන් රැසක් ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත්ට සහය පළ කරති.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැපවීමට මන්නාරම, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්වල මහජන නයෝජිතයන්, පක්ෂ ක්‍රියාකාරිකයන් රැසක් සිය කැමැත්ත පළ කළහ. ඒ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව…

ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමේ ජන හමුවක්

ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමේ ජන හමුවක්, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා…

කාර්මික අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය පුහුණු ජාතික ප්‍රතිපත්තිය එළි දැක්වේ

කාර්මික අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය පුහුණු ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වාදීමේ උත්සවය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ්…

“ශිල්ප අභිමානී 2019” ජනාධිපති හස්ත කර්මාන්ත සම්මාන උළෙල

“ශිල්ප අභිමානී 2019” ජනාධිපති හස්ත කර්මාන්ත සම්මාන උළෙල කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ්…