“ප්‍රෝ ෆුඩ් – ප්‍රෝ ෆැක්” සම්මාන 2018

Latest Posts

“ප්‍රෝ ෆුඩ් – ප්‍රෝ ෆැක්” සම්මාන උළෙල 2018, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගු කාලීනව අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදී 26දා පැවැත්විණ. එහිදී ආහාර, ඇසුරුම්, කෘෂි යන අංශවල සුවිශේෂ දක්ෂතා දැක්වූවන්ට අමාත්‍යවරයා අතින් සම්මාන පිරිනැමිණ.

2019 අගෝස්තු 2 සිට 4 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත “ප්‍රෝ ෆුඩ් – ප්‍රෝ ෆැක්” ආහාර, ඇසුරුම්, කෘෂි ප්‍රදර්ශනයේ සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳව ද එහිදී සාකච්ඡා කෙරෙණි. ආහාර, ඇසුරුම්, කෘෂි ක්‍ෂේත්‍රයේ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ප්‍රදර්ශනය ද මෙය වේ. ශ්‍රී ලංකා ආහාර සැකසුම්කරුවන්ගේ සංගමයෙන් සම්මාන උළෙල සංවිධානය කර තිබිණ.

Leave a Reply