ඉන්දියානු තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහයෝගීතා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන

Latest Posts

ඉන්දියානු තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහයෝගීතා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය රිෂාඞ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් තරංජිත් සිංහා සන්ධූ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 28 වැනිදා කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේදී පැවැත්විණි 17458229_183515378830580_8125003325841445579_n 17553608_183515392163912_654332337263985386_n 17634554_183515425497242_3441370241888134095_n

Leave a Reply